Peringatan !

Kursus 3 jam kredit ini merupakan kursus atau mata pelajaran wajib (MPW) Agensi Kelayakan Malaysia (MQA, fka LAN).

Kod kursus ini ialah MPW1133 dan dinamakan sebagai Pengajian Malaysia. Semua pelajar IPTS di peringkat diploma dan ijazah dalam semua disiplin ilmu wajib mengambil dan wajib lulus kursus ini. Maka ia diajar merentasi semua program akademik. Maknanya tiada seorang pelajar pun yang dapat 'lari' dari mengambil dan lulus kursus dalam gugusan sains sosial ini.

Begitu juga bagi kursus MPW lain seperti Pengajian Islam/Moral dan Bahasa Kebangsaan tiada seorang pun akan dikecualikan daripada mengambilnya. Bagi pelajar yang telah lulus dengan gred kepujian Bahasa Melayu SPMnya anda akan mendapat pengecualian 3 jam kredit kursus Bahasa Kebangsaan. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada pelajar yang hanya mendapat gred lulus BMnya.

Bagi IPTA seperti UPM, kursus yang setara dengan Pengajian Malaysia dinamakan Kenegaraan Malaysia, dengan kod SKP2101.

Mulai 2005 - atas arahan MQA - markah lulus bagi kursus ini telah diseragamkan kepada 50% , gred C (mata=2.00 ) - hasil dari semua penilain yang berbentuk ujian, kuiz, dan tugasan.

Gagal dalam kursus ini menyebabkan pelajar di IPTS tidak boleh dikurniakan diploma atau ijazahnya. Dengan kata lain pelajar tidak akan bergraduat.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...